Trò chơi kéo co trong ngày Hội vui khỏe-Tiến bước lên Đoàn