Giới thiệu sách tháng 12 trường TH Thắng Lợi: Lá cờ thêu sáu chữ vàng